Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a RedOne Event Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.redoneevent.com honlapon keresztül nyújtott helyszínkeresés, rendezvények szervezése és RedOne Fan szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: RedOne Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-998210
Statisztikai számjel: 24257093-8230-113-01
Adószám: 24257093-2-41
Email cím: info@redone.hu
Bankszámlaszám (IBAN): 11600006-00000000-61771552
Swift/BIC kód: GIBAHUHB

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „RedOne Fan” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható helyszínkereső és rendezvényszervező ismereteket, ezzel kapcsolatos oktató és -helyszínvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás előfizetőivel (a továbbiakban: „Előfizető”). A Szolgáltatás célja, hogy az előfizetőket megismertesse a rendezvény szakma legújabb trendjeivel, és helyszíneivel, amiket az előfizetők saját tevékenységük során felhasználva sikeres rendezvéneket szervezhetnek önállóan.

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Előfizető megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében rendezvényszervezéssel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden héten közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a RedOne Event Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a rendezvényszervezéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét az Előfizető részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a RedOne Event Kft. egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Előfizető – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Előfizető által a www.redoneevent.com  weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. Az Előfizető jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) Az előfizetési díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (az Előfizető választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait.

A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Jelenleg az alábbi fizetési módokat választhatja webáruházunkban:

Bankkártyás fizetés:

Oldalunk ( redoneevent.com, valamint az expert.redoneevent.com) a bankkártyás fizetést az Stripe-n keresztül biztosítja.
Bankkártyás fizetés által kényelmesen és biztonságosan vásárolhatja meg szolgáltatásainkat. A kiválasztott online termék megrendelése után a Vásárlót az Stripe fizető felületére irányítjuk, ahol a titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Önnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “Hitel- vagy bankkártya” feliratra kattintson, majd az Stripe fizetési szerverén a Vásárló nevét, kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Stripe magyarországi vonatkozásban a következő kártyatípusokat fogadja el: https://stripe.com/docs/payments/cards/supported-card-brands. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A Stripe sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld, sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://stripe.com/en-hu/privacy

8) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélen keresztül juttat el az Előfizethöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Előfizetőhöz. Az Előfizető az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlák a Szamlazz.hu segítségével jönnek létre(a számlázz.hu oldal üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41).

9) Felmondás kezdeményezése

Az Előfizető a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) az info@redone.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozat mintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – az előre megfizetett időszak végéig – az Előfizetők által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Előfizető a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét az Előfizető bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Előfizető az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://redoneevent.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Előfizető felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Előfizető a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18) Panaszkezelés

Az Előfizető Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@redone.hu. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

19) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

NetMasters Europe Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.; Adószám: 24812087-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-025522; Mobil: +36 30 923 4646; Fax: +36 1 700 2727; E-mail: szia@netmasters.hu

20) Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.redoneevent.com/aszf weboldalon.

  • sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Lájkold Facebook oldalunkat, hogy ne maradj le a legfrissebb bejegyzéseinkről!

Megosztás